Zakupy z Twoich ulubionych sklepów z dostawą do domu!

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MOJMARKET.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mojmarket.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Mój Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 5 lok. 73, 02 – 593 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713494, NIP: 5213809521, REGON: 369294151, reprezentowana przez Mój Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 5 lok. 7, 02 – 593 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000712138, NIP:5213808036, REGON: 369155194, będąca jedynym komplementariuszem spółki komandytowej, zwaną dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: a.) adres poczty elektronicznej: pomoc@mojmarket.pl, b.) telefonicznie pod numerem: +48 519 52 52 21.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.mojmarket.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów, zdjęć należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE                                                                                      

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie www.mojmarket.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Klient – Użytkownik Serwisu, który zleca Szoperowi, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, dokonanie w jego imieniu i na jego rzecz zakupów określonych Produktów, lub Produktów określonych kategorii. Zlecenia zakupu Produktów zawierających alkohol oraz wyroby tytoniowe mogą dokonywać wyłącznie Klienci pełnoletni oraz trzeźwi;

Produkt  – określony towar lub towar określonej kategorii, którego zakup zostaje zlecony Szoperowi, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie;

Zlecenie zakupu/Zlecenie – usługa polegająca na zleceniu Szoperowi dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zakupu określonych Produktów oraz dostarczenia ich na adres wskazany przez Klienta;

Szoper – podmiot realizujący Zlecenie zakupu złożone przez Klienta, dokonujący z imieniu i na rzecz Klienta zakupy wskazanych Produktów;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w imieniu i na rzecz, którego działa Szoper;

Prowizja – wynagrodzenie należne Usługodawcy od Użytkownika z tytułu umożliwienia Użytkownikowi dokonania Zlecenia zakupu Szoperowi, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości wskazanej Serwisie; 

Wynagrodzenie – kwota do której uiszczenia z tytułu korzystania z Usługi Zlecenia zakupu zobowiązany jest Klient, obejmująca w szczególności szacowaną cenę Produktów objętych Zleceniem, koszt ich doręczenia pod wskazany przez Klienta adres oraz kwotę Prowizji;

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Agent Rozliczeniowy – zewnętrzny podmiot, realizujący w zakresie swojej działalności profesjonalne usługi w zakresie obsługi płatności;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług.
 2. Celem Serwisu internetowego jest udostępnienie jego Użytkownikom możliwości zlecenia Szoperowi usługi polegającej na zakupie w imieniu i na rzecz Klienta Produktów wskazanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu oraz ich doręczenia pod wskazany przez Klienta adres i w wybranym przez Klienta terminie (Usługa Zlecenia zakupu), zgodnie z informacją prezentowaną w Serwisie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Serwis nie działa w imieniu podmiotów, z których realizowane są usługi i jest od nich niezależny.
 4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • dostęp telefonu komórkowego z aktywną obsługą wiadomości SMS,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  • założenie i prowadzenie Konta w Serwisie,
  • udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego dokonanie Zlecenia zakupu Szoperowi,
  • udostępnianie interaktywnego chatu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą,
  • dodawanie i prezentowanie w Serwisie opinii/komentarzy,
  • świadczenie Usługi Newsletter.
 1. Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne, za wyjątkiem Zlecenia zakupu, która jest odpłatna na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w wysokości wskazanej w Serwisie.
 2. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu prezentuje informacje o świadczonych Usługach oraz inne informacje zgodne ze specyfiką i charakterem Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie.
 3. Usługa polegająca na umożliwieniu przeglądania Użytkownikom informacji dostępnych w Serwisie, świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Niektóre z Usług świadczonych w Serwisie mogą wymagać posiadania Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego.
 5. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 6. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji.
 7. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zlecenia zakupu Produktów. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Zamówienia.
 11. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą interaktywnego chatu dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego chatu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika okna chatu lub zamknięcia strony Serwisu.
 12. Użytkownik ma możliwość dodawania i prezentowania indywidualnych i subiektywnych opinii w Serwisie, w tym w szczególności dotyczących świadczonych w Serwisie Usług, oraz oceny działań Szopera w ramach Zlecenia zakupu.
 13. Użytkownik dodając opinię i inne wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 14. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). b
 15. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu zakładania Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.
 16. Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.
 17. Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

V. ZLECENIE ZAKUPU

 1. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, dokonać Zlecenia zakupu, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie jest Sprzedawcą, zlecającym, czy wykonawcą w zakresie oferowania czy realizowania umowy sprzedaży Produktów. Usługodawca udostępnia wyłącznie infrastrukturę z wykorzystaniem, której Użytkownik może dokonać Zlecenia zakupu lub innych usług Szoperowi.
 3. Usługodawca w imieniu Szopera może dokonywać określone czynności w zakresie Usługi Zlecenia zakupu lub innych czynności realizowanych w ramach tej Usługi przez Szopera, w tym w szczególności Usługodawca przyjmuje w jego imieniu, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu informacje o liście Produktów, które Użytkownik chce nabyć w ramach Zlecenia zakupu oraz przyjmuje Wynagrodzenie.
 4. W celu dokonania Zlecenia zakupu, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie (dalej jako ,,Formularz Zlecenia”), wypełniając pola oznaczone jako obowiązkowe.
 5. Wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Formularza Zlecenia stanowi ofertę Użytkownika, w zakresie Zlecenia Szoperowi zakupu Produktów wskazanych przez Użytkownika.
 6. Na podany przez Użytkownika w Formularzu Zlecenia adres e-mail, Usługodawca, w imieniu Szopera, prześle informacje o przyjęciu jego oferty, o której mowa w ppkt. 5 powyżej. W tym momencie zawarta zostaje umowa w zakresie realizacji Zlecenia zakupu pomiędzy Użytkownikiem a Szoperem.
 7. W celu realizacji Zlecenia zakupu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w wysokości wskazanej w Serwisie.
 8. Klient dokonuje płatności, o której mowa w ppkt. 7 powyżej za pośrednictwem płatności kartą obsługiwanej przez Agenta Rozliczeniowego. Z uwagi na specyfikę Usługi oraz oferowaną formę płatności, Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w momencie odbioru zamówienia.
 9. Obsługiwanie płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego. Jedyną formy zapłaty jest płatność kartą, bezpośrednio w momencie dostarczenia Zlecenia przez Szopera.
 10. Usługodawca przekaże Klientowi elektroniczną fakturę obejmującą Prowizję za realizowane Zlecenie zakupu, umieszczając fakturę w ramach Konta danego Klienta w Serwisie internetowym. Na życzenie Klienta, Usługodawca prześle fakturę papierową, na podany przez niego adres.
 11. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej mojmarket.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

VI. REALIZACJA ZLECENIA ZAKUPU

 1. Usługi w ramach Zlecenia zakupu realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji usługi Zlecenia zakupu oraz czynności w ramach Zlecenia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.
 2. W ramach Zlecenia zakupu, Szoper działając w imieniu i na rzecz Klienta dokonuje zakupu wskazanych za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu Produktów, a następnie doręcza je na podany przez Klienta adres. Wraz z produktami doręczany jest dowód ich zakupu.
 3. Zlecenia zakupu są realizowane w terminach wskazanych w Serwisie internetowym.
 4. W przypadku gdy w trakcie realizacji Zlecenia zakupu, Szoper nie ma możliwości zakupu Produktu wskazanego w Zleceniu przez Klienta lub wskazanego Produktu w cenie wskazanej w Zleceniu, w tym w szczególności w przypadku braku wskazanego Produktu w sklepie lub braku Produktu w określonej cenie (w tym w przypadku wyczerpania się nakładu Produktów w określonej lub promocyjnej cenie), Szoper kontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu zaproponowania mu zakupu innego, ekwiwalentnego Produktu, którego rodzaj, charakter i wartość będzie maksymalnie zbliżona do wybranego w Zleceniu zakupu przez Klienta Produktu (dalej jako: ,,Produkt zamienny”/,,Zamiennik”).
 5. W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody na zakup Zamiennika lub w przypadku gdy Szoperowi nie uda się skontaktować z Klientem (w szczególności w przypadkach gdy Klient nie podał prawidłowego numeru telefonu lub gdy nie odbiera połączenia od Szopera), Szoper nie dokona zakupu Zamiennika, a Wynagrodzenie obejmujące cześć ceny za Produkty, których Szoper nie może zakupić, z przyczyn, o których mowa powyżej, zostanie Klientowi zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych.
 6. W przypadku, gdy cena zakupu Produktów jest wyższa niż wskazana w Serwisie oraz uiszczona przez Klienta w sposób wskazany w pkt. V, w szczególności w przypadku gdy Klient wyraził zgodę na zakup Zamienników, Klient jest zobowiązany do dopłaty kwoty nadwyżki w momencie dostawy Towarów.
 7. W przypadku realizacji Zlecenia zakupu w zakresie Produktów sprzedawanych na wagę, Szoper dołoży należytej staranności by ich waga była dokładnie taka jak wskazana przez Klienta w Formularzu Zlecenia, jednak z uwagi na charakter Produktów istnieje możliwość, że waga Produktu będzie różniła się o nie więcej niż 15% od wagi Produktu wskazanej w Formularzu.
 8. W przypadku, gdy Szoper w momencie dostawy nie zastanie w miejscu dostawy Klienta, jest uprawniony do pozostawienia Produktów objętych Zleceniem dorosłemu domownikowi lub innej osobie uprawnionej do odbioru korespondencji w miejscu dostawy Produktów.
 9. W przypadku, gdy doręczenie Produktów w sposób wskazany w ppkt. 8 powyżej nie jest możliwe, w szczególności w przypadku nieobecności Klienta we wskazanym przez niego miejscu dostawy Produktów, we wskazanym w Serwisie czasie, Szoper w miarę możliwości skontaktuje się Klientem telefonicznie uzgadniając nowe miejsce i termin odbioru Produktów. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szoper może przekazać Produkty objęte Zleceniem na przechowanie Usługodawcy. W takim przypadku Klient zostanie wezwany do odbioru Produktów.
 10. W przypadku, gdy Zlecenie zakupu obejmuje produkty należące do kategorii alkohol lub wyroby tytoniowe, Szoper może odmówić wydania Produktu osobie, która nie jest pełnoletnia lub trzeźwa. W takim przypadku Szoper może oddać Produkt na przechowanie Usługodawcy, a Klient zostanie wezwany do ich odbioru przez osobę pełnoletnią oraz trzeźwą.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu, jak również do realizacji Zlecenia zakupu.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 5. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
  • w przypadku powzięcia podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin Serwisu, obowiązujące przepisy prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  • w przypadku jakiejkolwiek zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy,
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy.

VIII.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Mój Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Stanisława Żaryna 5 lok. 7, 02 – 593 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: pomoc@mojmarket.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi obejmujące poszczególne Produkty, jak również inne roszczenia, które w świetle powszechnie obowiązującego prawa adresowane są do podmiotów sprzedających towary, powinny być kierowane bezpośrednio do sprzedawców określonych Produktów.
 6. Reklamacje oraz zastrzeżenia co do czynności realizowanych przez poszczególnych Szoperów mogą być składane za pośrednictwem Usługodawcy, w sposób w skazany w ppkt. 2 powyżej.
 7. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 5. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: pomoc@mojmarket.pl,w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt.6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.